Info »
Registerbeskrivning
Registerförare
NetJames Oy (2516429-8)
PL 486
00101 HELSINKI

Registrets namn
Gemensam databas för NetJames Oy:s semesterservice mökkihaku.fi

Registrets användningsändamål
Registret används för de tryckta förteckningar som förutsätts i kommunikationsmarknadslagen samt för elektroniska förteckningar över stugregisteraffärsverksamhet och produktion av mervärdestjänster i anslutning till denna i enlighet med lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation och övrig lämplig lagstiftning.

Personuppgifter behandlas inom ramen för det som personuppgiftslagen tillåter och förpliktar till gällande skötsel, administration, utveckling, analys och statistikföring av kundrelationer samt produktion, tillhandahållande och utveckling av abonnentförteckningsprodukter och informationsservice. Kunduppgifterna i registret kan användas av registerföraren och de bolag som hör till samma koncern och deras samarbetspartners för marknadsföring, marknadsundersökningar och arrangering av marknadsföringstävlingar utan att överlåta personuppgifterna åt utomstående parter.
Kunden har rätt att förbjuda användningen av uppgifterna i direkt marknadsföring genom att meddela NetJames Oy om detta elektroniskt på adressen asiakaspalvelu@mokkihaku.fi
Kunden har rätt att kräva att de egna personuppgifterna i de abonnentförteckningar som publiceras av NetJames Oy korrigeras, ändras eller stryks enligt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation genom att meddela NetJames Oy om detta per telefon till kundservicen eller per e-post på adressen asiakaspalvelu@mokkihaku.fi

Grund för förande av registret
Personuppgifterna behandlas med stöd av 25 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt med den registrerades samtycke eller på grundval av uppdraget eller kundrelationen.

Registrets innehåll
I tjänsten behandlas information som ingår i följande grupper:
- kundens namn
- användarens namn
- adress
- personbeteckning
- FO-nummer
- yrke
- organisation
- nummer till fast telefonanslutning
- mobiltelefonnummer
- e-postadress
- uppgifter om tillstånd och förbud
- identifierings- och bruksuppgifter
- händelse- och användaranalysuppgifter
- uppgifter i anknytning till fakturering och indrivning
- uppgifter om kundrelationen
- övriga uppgifter som den registrerade själv uppgivit


Källor som i regel används för registret
Personuppgifter samlas in med stöd av 25 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation och den registrerade. Personuppgifter kan även samlas in och uppdateras från handelsregistret samt från Statistikcentralens och övriga motsvarande offentliga och privata register.

Överlåtelse av uppgifter
Registerföraren kan överlåta uppgifter till ett annat företag för publicering av abonnentförteckning med stöd av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

Uppgifterna kan överlåtas till direkt marknadsföringsändamål om inte den registrerade har förbjudit behandling och överlåtelse av sina uppgifter till direkt marknadsföring. Till följd av det tekniska förverkligandet av behandlingen av uppgifterna kan uppgifterna fysiskt befinna sig på en utomstående underleverantörs server eller maskinvara varifrån uppgifterna behandlas med hjälp av en teknisk användaranslutning. Personuppgifterna överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av tjänsten.

Skydd av registret
Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och övriga tekniska medel. Databaserna och säkerhetskopior av dessa förvaras i låsta utrymmen.

Rätt till insyn
Den registrerade har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne som har sparats i personregistret. En skriftlig och underskriven kontrollbegäran skickas till adressen:
NetJames Oy / Mökkihaku
PL 486
00101 HELSINKI